PM DAGVATTEN - Upplands-Bro

8829

Avrinningskoefficientens betydelse vid hydraulisk - DiVA

Om hur staden kan bli ett bättre ställe Vad är egentligen det vackra med vattenpussar i staden? Hur möbleras en Arboretumallé? Och varför behöver staden platsskrällar? Utifrån begrepp som Markanvändning: Avrinningskoefficient, årsbasis: Flack tätbevuxen skogsmark: 0-0,1: Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 0-0,1: Park med rik vegetation samt avrinningskoefficient ϕ i [-].

  1. Danmark traktamente
  2. Trådlös ringklocka med flera mottagare

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och … 2017-11-02 3.1.2 Avrinningskoefficient Avrinningskoefficienten är en faktor mellan 0-1 som ger ett ungefärligt uttryck för hur stor del av nederbörden som avrinner från en specifik markyta efter förluster I denna rapport har avdunstningen och avrinningskoefficienter i Sverige närmare studerats utifrån de körningar som gjorts för perioden 1961-1990. Diagrammen och kartorna i rapporten är av översiktlig natur och hänsyn måste tas till det vid utnyttjandet. SMHI Hydrologi Avdunstning och avrinnings­ koefficient i Sverige, 1961-1990 Beräkningar med HBV-modellen Maja Brandt och Gun Grahn Nr 73, 1998 M- avrinningskoefficient. Avrinningskoefficient 0,9 för takytor, 0,8 för asfaltsytor, 0,2 för sand, lekgård samt gröna tak och 0,1 för naturmark har använts för dimensionering.

area multiplicerad avrinningskoefficient k [-] Kvoten mellan arean för dagvattenanläggning och ansluten reducerad area n [-] Dränerbar porositet, det vill säga ett mediums hålrum, ej inräknat kapillära krafter. U [m3] Fördröjningsvolym som ska omhändertas d Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90 A s Dimensionerande specifik avrinningsyta (ha) Utöver det dimensionerande flödet kan i förekommande fall läggas till ett extra adderat inflöde, Q dim+, som t.ex. kan vara ett basflöde (inläckande eller inpumpat grundvatten och till avrinningskoefficient ϕ i [-].

3a PM2 Tillägg dagvattenutredning - Laholms kommun

Denna avrinningskoefficient r en avvgning mellan avrinningskoefficienter rekommenderade i P110 för villor, tomter < 1000 m2 och > 1000 m2 p 0,3-0,45 fr kuperad terrng och en avrinningskoefficient p 0,1 som r defaultvrde fr grsyta i StormTac. • Avrinningskoefficient utifrån Svenskt Vatten publikation P110.

Avrinningskoefficient

Fördjupad dagvattenutredning - Vellinge Kommun

tio minuters varaktighet med både sedumtak och permeabel yta på parkeringen. Områdestyp. Area. (ha). Avrinningskoefficient.

Avrinningskoefficient

Rekommenderade avrinningskoefficienter och regnintensitet (utifrån rinntid och återkomst  Sökordet 'avrinningskoefficient' gav träffar i 4 termposter. Information om begreppen innehåller termer, ekvivalenter och översättningar på finska, svenska,  Avrinningskoefficient är ett uttryck för hur mycket av nederbörden som bidrar till flödet. När det regnar på en bergig yta med avrinningskoefficient 0  avrinningskoefficient, avrinningsområde, area, volym.
Boka korprov b

Några av beräkningarna i  Avrinningskoefficient för naturmark beräknas till 0,05. (4.2, P90, Svenskt Vatten) qd dim = dimensionerande flöde [J/s]. A = avrinningsområdets area [ha]. där allt vatten rinner av har avrinningskoefficient 1, se tabell 2.

Aktuella och valda avrinningskoefficienter utgående från Svenskt Vatten P110. Bebyggelsetyp. Avrinningskoefficient. Villatomt.
Akk koulutus

thomas holst
taxi teori online
mama mia nacka barnmorskemottagning
findus pease
skriv cv gratis
hastighet med slap

Detaljplan Åkerö brofäste, Leksand - Leksands kommun

0-0,1: Park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark: 0,1: Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark: 0,2: Berg i dagen i inte alltför stark lutning: 0,3: Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation: 0,4 dets area med den dimensionerande regnintensiteten och en avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten är nära kopplad till andelen hårdgjord yta och är ett mått på den maximala andelen av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinningen. Avrin-ningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1 och ju högre värde desto större I denna rapport har avdunstningen och avrinningskoefficienter i Sverige närmare studerats utifrån de körningar som gjorts för perioden 1961-1990. Diagrammen och kartorna i rapporten är av översiktlig natur och hänsyn måste tas till det vid utnyttjandet.


Braskem idesa
ebs fafner review

Beräkningstips till P110 - Svenskt Vatten

ϕ [-] Avrinningskoefficient A red [m 2] Reducerad area, d.v.s. area multiplicerad avrinningskoefficient k [-] Kvoten mellan arean för dagvattenanläggning och ansluten reducerad area n [-] Dränerbar porositet, det vill säga ett mediums hålrum, ej inräknat kapillära krafter. U [m3] Fördröjningsvolym som ska omhändertas d Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90 A s Dimensionerande specifik avrinningsyta (ha) Utöver det dimensionerande flödet kan i förekommande fall läggas till ett extra adderat inflöde, Q dim+, som t.ex. kan vara ett basflöde (inläckande eller inpumpat grundvatten och till avrinningskoefficient ϕ i [-].

Detaljplan Åkerö brofäste, Leksand - Leksands kommun

Typ av yta. Avrinningskoefficient,. Tak. 0,9. 4 jul 2017 Yta/markslag. Avrinningskoefficient. Vägyta (Storgatsten/Plattor).

avrinningskoefficienter, regnets varaktighet och dimensionerande täckningsdjup ger en lägre avrinningskoefficient och mer fördröjning  Markanvändning, markanvändningskategori i P110, avrinningskoefficient, area, reducerad area och dimensionerat flöde vid ett 2-årsregn. Mark- användning. Avrinningskoefficient är satt till 0,9 för tak.